YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programı, “Aile dünyaya açılan kapıdır” ilkesinden hareketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış açısı geliştirerek insanî ve İslamî bir duruş sergilemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Çocukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri anne-baba ile çocuklar arasında etkili bir iletişimin kurulmasına bağlıdır. Bunun için de aile bireylerinin, karşılıklı olarak birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamaları ve özgürce kendilerini ifade edebilmeleri gerekmektedir. Aile İçi İletişim seminerlerinde aile olmanın ne demek olduğu, ailedeki bireysel sorumluluklar, ailede karşılaşılabilecek problemlerde neler yapılabileceği konularında bilgilendirmeler yapmak ve farkındalığı artırmak hedeflenmektedir.

Aile İçi İletişim seminerleri ile bireyler; “ben”den  “biz”e giden yolda kişisel farkındalıklarını kazanarak bilinç düzeyini arttırmaktadır

KULLUK BİLİNCİ VE İLMİHAL

İlmihal bilgisi, kulluk bilinciyle anlam bulur. “Kulluk bilinci” ve “ilmihal” kavramlarının “sorumluluk”, “emanet” gibi kavramlarla birlikte değerlendirildiği seminerlerde evrensel bir Müslüman aile, toplum algısı oluşturmak; insan olma halinin dindeki karşılığını görmek ve uygulamaya yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kulluk Bilinci ve İlmihal seminerleri ile bireyler, ilmihal bilgilerini günlük hayatına, yaşadığı zamana taşıyabilmekte, kulluğu ile güncel ve sosyal yaşama dair bağlantılar kurabilmekte, pratik ve uygulanabilir bilgilere sahip olmaktadır.

ERDEMLİ İNSAN VE AİLE

İslam dininin ana kaynakları çerçevesinde insanın anlam arayışı yolculuğuna katkı sağlayan temel kavramlar hakkında bilgiler verilen, sağlıklı ve huzurlu bireylerin meydana getirdiği bir toplumun inşasına zemin hazırlaması hedeflenen konuların yer aldığı Erdemli İnsan ve Aile seminerlerinde Kur’ân’da övülen ve yerilen şahsiyet/aile özellikleri anlatılmaktadır. Seminerlerde insanın kendisi, yaratıcısı ve içinde yaşadığı toplum ile ilişkilerini, vahyin ve sünnetin rehberliğinden yararlanarak inşa edebilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Erdemli İnsan ve Aile seminerleri ile bireyler; peygamber kıssalarında prototip olarak yer verilen davranış kalıplarını ve yaşam becerilerini günlük hayatın içinde konumlandırabilmekte, anne-baba-çocuk ilişkisinde ihlal ve ihmallerin maddi-manevi olumsuz sonuçları hakkında farkındalık geliştirebilmektedir.

DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA VE İNSAN

Dijital Çağda Medya ve İnsan seminerlerinde medya ve medyanın insanlara olan etkileri hakkında güncel örneklerle günümüze dair farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Dijital Çağda Medya ve İnsan seminerleri ile bireyler, ailelerine medyanın doğru ve sağlıklı kullanımı konusunda rehberlik edebilecek; medya içeriklerini değerlendirme konusunda eleştirel bir bakış açısı kazanabileceklerdir. 

İNSAN FITRATI VE YAŞAM

İnsan vücudunu tanıma ve vücudun çalışma mekanizmalarını anlama, sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarının anlaşılması, gıda üretimi ve beslenme alanındaki değişimler, gıda tüketim bilinci, tabiat bilinci, hastalıklar-beslenme ilişkisi İnsan Fıtratı ve Yaşam seminerlerinin konularını oluşturmaktadır.

İnsan Fıtratı ve Yaşam seminerlerinde bireylere kendi sağlıklarını bilinçli şekilde yönetebilme becerisinin yanında tabiata dair farkındalık kazandırma amaçlanmaktadır.

İSLAM KÜLTÜR BAŞKENTLERİ 

İslam Kültür Başkentleri; İslam medeniyetinin oluşum ve birikim sahası olan İslam kültür başkentlerini tarihi, coğrafyası, ilmî müesseseleri, mimarisi, sanatı vs. ile tanıtan ve varisi olduğumuz medeniyetin büyüklüğüne dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir kültür seminerleri dizisidir. 

Seminerlerde Kur’ân ve sünnet temelli İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki soyut ve somut izdüşümlerini bugünün Müslümanlarına hatırlatmak amaçlanmaktadır.

KISSALAR REHBERLİĞİNDE İNSAN VE TOPLUM

Kıssalar Rehberliğinde İnsan ve Toplum seminerleri, kıssalar ile kişisel ve toplumsal değişimin dinamiklerini sunarak tevhid eksenli yaşamın bireysel ve toplumsal mücadelesini anlatmaktadır. Seminerlerde Kur’ân-ı Kerim’de yer alan peygamberlerin şahsiyet özelliklerini, olaylarla başa çıkma tecrübelerini, iman-küfür mücadelelerini; katılımcıların kişisel davranış kalıplarında ve yaşam becerilerinde modelleyebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kıssalar Rehberliğinde İnsan ve Toplum seminerleri ile Kur’ân’da yer alan kıssaların rehberliğinden yararlanılarak kişinin kendisi, yaratıcısı ve içinde yaşadığı toplum ile ilişkilerini yeniden inşa etmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

Eğitim; tarih boyunca yaşanan gelişmelerle değişim göstermiş, bireyleri toplumun ihtiyaçlarına ve çağın getirdiklerine uygun olarak geliştirmeye hizmet etmiştir. Eğitim sayesinde bireyler, topluma ve dünyaya dair kadim bilgilerden faydalanarak gerçekleştirdiği keşiflerle bulundukları toplumun refah seviyesini yükseltmiştir. Benzer şekilde İslam medeniyetinde de bireyin “var olma” hâli, kâinat menfaatini bireysel menfaatinin önünde tutmakla mümkün olmaktadır. Bireyler, kurdukları sosyal ilişkiler yoluyla sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmakla yükümlüdür.

Bugüne değin gelen süreç ile bilişim sistemlerin hayatın her alanını çepeçevre kuşattığı modern çağ; bilginin artmasına ve dolayısı ile keşfedilebilecek alanların çoğalmasına vesile olmuştur. Bu durum; bir yandan bilginin yaygınlaşmasına, kolayca ulaşılmasına olanak sağlarken diğer yandan bilginin tüketilmesine ve yaşamdaki karşılığını kaybetmesine sebep olmuştur. Bilgiler tüketilerek yaşanabilirliğini kaybettiği gibi zihinlerdeki zaman tasavvurunu da etkilemiştir. Sonuç olarak; bireyleri etkileyen olumsuzluklar aileye de yansımış ve eğitimin merkezi olan “aile” kurumunu çeşitli yönlerden zayıflatmıştır. Bir toplumun kimliğini belirleyen “aile”, dünyanın gidişatına ve toplumun ihtiyaçlarına bigâne kalmıştır.

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan ve Toplum İlm-i Hâli eğitim programı, “Aile dünyaya açılan kapıdır” ilkesinden hareketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış açısı geliştirmelerine vesile olarak insanî ve İslamî bir duruş sergilemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bahar ve Güz dönemlerinde gerçekleştirilmek üzere onar haftalık paket seminerlerden oluşan programda bireyler; psikoloji, sağlık, kültür, tarih, coğrafya, sosyoloji, medya, bilişim gibi konularda yaşanan gelişmelerden haberdar olarak bu gelişmelerin kendi toplumlarına uyarlanabilir yönlerine dair farkındalık geliştirmektedir. Her dönem farklı bir içerikle hazırlanan program, güncel gelişmeler karşısında meydana gelen ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Gülsüm Pehlivan Ağırakça

Yetişkin Eğt. Kom. Başkanı
Büşra Murat

Büşra Murat

Koordinatör
Hatice Kübra Arslan Durna

Hatice Kübra Arslan Durna

Eğitmen
Nimet Yılmaz

Nimet Yılmaz

Eğitmen
Kübra Güran Yiğitbaşı

Kübra Güran Yiğitbaşı

Eğitmen
Hilal  Ferşatoğlu

Hilal Ferşatoğlu

Eğitmen
Ayşe Nur Özkan

Ayşe Nur Özkan

Eğitmen